Vedtægter


Midtsjællands Spillemandslaug

Vedtægter:

§  1. Foreningens navn er Midtsjællands Spillemandslaug.

        Stiftet den 9. april 1984. Hjemsted i Ringsted Kommune.


§  2. Foreningens formål er at samle og bevare gammel spillemands og folkemusik fra ind og udland.


§  3. Foreningen er ikke tilsluttet noget fællesforetagende, og ethvert medlem har ret til at tilslutte sig andre

        foreninger som f.eks. Danske folkedanseres spillemandskreds.


§  4. Som medlem kan optages enhver som er interesseret i spillemand og folkemusik.


§  5. Foreningen ledes af en bestyrelse der består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

        Foreningen tegnes af formanden og kasserne.


§  6. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, således at tre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

        Formanden vælges af generalforsamlingen. Derefter konstituerer bestyrelsen sig selv.


§  7. Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem.


§  8. Eventuelle ændringer af kontingentet vil blive behandlet på den ordinære generalforsamling hvert år.


§  9. Kontingenter og eventuelle honorarer vil indgå i foreningens kasse og vil blive anvendt til noder, kurser og andre

        omkostninger.


§ 10. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over det årlige

         kontingent, dog skal medlemmerne anskaffe nodebøgerne, 358. Folkedansemelodier og Nodehæfte til

         Sangbog - Landsforeningen Danske Folkedansere.

       . Alle andre noder bekostes og ejes af lauget.


§ 11. Større beløb af foreningens midler vil kun blive anvendt i samråd med foreningens medlemmer.


§ 12. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen der afholdes hvert år i marts måned, indkaldelse

         til generalforsamlingen skal ske skriftligt senest 14 dage før.

         På generalforsamlingen behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning (Formanden)

3. Fremlæggelse af revideret regnskab (Kassereren)

4. Valg af bestyrelse

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Eventuelt


§ 13. Alle aktive medlemmer har stemmeret.


§ 14. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal, dog kræves der til ændringer af disse

         vedtægter 2/3 af de angivne gyldige stemmer for forslaget, der føres protokol over vedtagne beslutninger.


§ 15. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tre dage før

         generalforsamlingen.


§ 16. Hvis foreningen ophæves overgår eventuel formue til en humanitær organisation.


Vedtægtsændring vedtaget den 22 - 03 - 2018 af generalforsamlingen.