Vedtægter

 

Midtsjællands Spillemandslaug

Vedtægter:

§ 1. Foreningens navn er Midtsjællands Spillemandslaug.

Stiftet den 9. april 1984. Hjemsted i Ringsted Kommune.

 

§ 2. Foreningens formål er at samle og bevare gammel spillemands og folkemusik fra ind og udland.

 

§ 3. Foreningen er ikke tilsluttet noget fællesforetagende, og ethvert medlem har ret til at tilslutte sig andre

foreninger som f.eks. Danske folkedanseres spillemandskreds.

 

§ 4. Som medlem kan optages enhver som er interesseret i spillemand og folkemusik.

 

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse der består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

Foreningen tegnes af formanden og kasserne.

 

§ 6. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, således at tre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

Formanden vælges af generalforsamlingen. Derefter konstituerer bestyrelsen sig selv.

 

§ 7. Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem.

 

§ 8. Eventuelle ændringer af kontingentet vil blive behandlet på den ordinære generalforsamling hvert år.

 

§ 9. Kontingenter og eventuelle honorarer vil indgå i foreningens kasse og vil blive anvendt til noder, kurser og andre

omkostninger.

 

§ 10. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over det årlige

kontingent, dog skal medlemmerne anskaffe nodebøgerne, 358. Folkedansemelodier og Nodehæfte til

Sangbog - Landsforeningen Danske Folkedansere.

. Alle andre noder bekostes og ejes af lauget.

 

§ 11. Større beløb af foreningens midler vil kun blive anvendt i samråd med foreningens medlemmer.

 

§ 12. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen der afholdes hvert år i marts måned, indkaldelse

til generalforsamlingen skal ske skriftligt senest 14 dage før.

På generalforsamlingen behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning (Formanden)

3. Fremlæggelse af revideret regnskab (Kassereren)

4. Valg af bestyrelse

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Eventuelt

 

§ 13. Alle aktive medlemmer har stemmeret.

 

§ 14. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal, dog kræves der til ændringer af disse

vedtægter 2/3 af de angivne gyldige stemmer for forslaget, der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§ 15. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tre dage før

generalforsamlingen.

 

§ 16. Hvis foreningen ophæves overgår eventuel formue til en humanitær organisation.

 

Vedtægtsændring vedtaget den 22 - 03 - 2018 af generalforsamlingen.