Vedtægter

 

Midtsjællands Spillemandslaug

Vedtægter:

§ 1. Foreningens navn er Midtsjællands Spillemandslaug.

Stiftet den 9. april 1984. Hjemsted i Ringsted Kommune.

 

§ 2. Foreningens formål er at samle og bevare gammel spillemands og folkemusik fra ind og udland.

 

§ 3. Foreningen er ikke tilsluttet noget fællesforetagende, og ethvert medlem har ret til at tilslutte sig andre

foreninger som f.eks. Danske folkedanseres spillemandskreds.

 

§ 4. Som medlem kan optages enhver som er interesseret i spillemand og folkemusik.

 

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse der består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

 

§ 6. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, således at tre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

Formanden vælges af generalforsamlingen. Derefter konstituerer bestyrelsen sig selv.

 

§ 7. Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem.

 

§ 8. Eventuelle ændringer af kontingentet vil blive behandlet på den ordinære generalforsamling hvert år.

 

§ 9. Kontingenter og eventuelle honorarer vil indgå i foreningens kasse og vil blive anvendt til noder, kurser og andre

omkostninger.

 

§ 10. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over det årlige

kontingent, dog skal medlemmerne anskaffe nodebøgerne, 358. Folkedansemelodier med tillæg og D.G.I.

melodibog. Alle andre noder bekostes og ejes af lauget.

 

§ 11. Større beløb af foreningens midler vil kun blive anvendt i samråd med foreningens medlemmer.

 

§ 12. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen der afholdes hvert år i marts måned, indkaldelse

til generalforsamlingen skal ske skriftligt senest 14 dage før.

På generalforsamlingen behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning (Formanden)

3. Fremlæggelse af revideret regnskab (Kassereren)

4. Valg af bestyrelse

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Eventuelt

 

§ 13. Alle aktive medlemmer har stemmeret.

 

§ 14. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal, dog kræves der til ændringer af disse

vedtægter 2/3 af de angivne gyldige stemmer for forslaget, der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§ 15. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tre dage før

generalforsamlingen.

 

§ 16. Hvis foreningen ophæves overgår eventuel formue til en humanitær organisation.

 

Vedtægtsændring vedtaget den 21. marts 2002 af generalforsamlingen.